Washington Park on Frenchman Street

Washington Square Park on Frenchman Street in Marigny Neighborhood